PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Trong tháng 11/2022
          – Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          – Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *