PVV: Ông Trịnh Đức Phú – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật đính chính báo cáo kết quả giao dịch từ ngày 29/12/2022 đến 16/01/2023


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313593/pvv-ong-trinh-duc-phu-chu-tich-hdqt-nguoi-dai-dien-phap-luat-dinh-chinh-bao-cao-ket-qua-giao-dich-tu-ngay-29-12-2022-den-16-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *