QTP: Ký các phụ lục hợp đồng để giải chấp một phần tài sản của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 đã hoàn thành trả nợ


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/27/1285374/qtp-ky-cac-phu-luc-hop-dong-de-giai-chap-mot-phan-tai-san-cua-du-an-nha-may-nhiet-dien-quang-ninh-1-da-hoan-thanh-tra-no.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *