Quý IV/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) ghi nhận lỗ 23,22 tỷ đồng do lỗ hoạt động khác

Quý IV/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) ghi nhận lỗ 23,22 tỷ đồng do lỗ hoạt động khác

Lỗ 23,22 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 133,48 tỷ đồng, tăng 43,05 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 3.41 tỷ đồng, tức giảm 19,81 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 11,2% lên 13,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 52,53 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,86 tỷ đồng lên 18,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 3,8%, tương ứng giảm 0,07 tỷ đồng về 1,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 81,3%, tương ứng tăng thêm 3,35 tỷ đồng lên 7,47 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 32,39 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,7 tỷ đồng, tức giảm 31,69 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng đột biến nhưng công ty vẫn ghi nhận lỗ, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận khác ghi nhận lỗ tới 32,39 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty thuyết minh chủ yếu do thu nhập khác ghi nhận âm 29,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,3 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác bất ngờ âm.

Lũy kế trong năm 2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 110,55 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 39,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 22,13 tỷ đồng, tức giảm 61,33 tỷ đồng.

Xóa hết lợi nhuận lũy kế tích lũy từ trước tới nay

Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022 thêm 39,2 tỷ đồng, Công ty đã xóa toàn bộ lợi nhuận lũy kế từ trước tới nay. Cụ thể, tính tới 31/12/2022, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 21,7 tỷ đồng so với đầu năm là dương 22,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022, BCE đặt kế hoạch doanh thu 387,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,11 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Xây dựng và Giao thông Bình Dương giảm 19,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 154,9 tỷ đồng về 653,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 404,6 tỷ đồng, chiếm 61,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 77,5 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 69,5 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Quý IV/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) ghi nhận lỗ 23,22 tỷ đồng do lỗ hoạt động khác ảnh 1

Phải thu ngắn hạn giảm trong năm 2022.

Trong kỳ, biến động lớn chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 106,4 tỷ đồng về 404,6 tỷ đồng. Công ty có thuyết minh phải thu biến động chủ yếu liên quan tới phải thu các khách hàng khác là 301,7 tỷ đồng so với đầu năm là 393,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu BCE tăng 40 đồng lên 5.900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/quy-iv2022-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong-bce-ghi-nhan-lo-2322-ty-dong-do-lo-hoat-dong-khac-post313835.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *