S55: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong giấy mời
          – Địa điểm tổ chức họp: Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria – đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
          – Thời gian họp: dự kiến ngày 26/03/2023

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300687/s55-ngay-dang-ky-cuoi-cung-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *