SAF: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký bán 2.007.848 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
– Mã chứng khoán: SAF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.007.848 CP (tỷ lệ 16,67%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.007.848 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty đại chúng
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/12/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2023.
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Huyền
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Trưởng Ban kiểm soát
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300798/saf-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-hang-khong-nguoi-co-lien-quan-den-thanh-vien-bks-dang-ky-ban-2-007-848-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *