SC5: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại VIB

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại VIB như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301034/sc5-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-vay-von-phat-hanh-bao-lanh-mo-l-c-tai-vib.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *