SDA: Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà của Ông Nhữ Ngọc Quang


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283443/sda-don-tu-nhiem-truong-ban-kiem-toan-noi-bo-cong-ty-co-phan-simco-song-da-cua-ong-nhu-ngoc-quang.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *