SII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301017/sii-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-ctcp-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tp-hcm.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *