SJC: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022


.

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284085/sjc-dinh-chinh-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *