SSB: Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283129/ssb-thong-bao-ve-viec-de-cu-ung-cu-nhan-su-du-kien-bau-thanh-vien-hdqt-thanh-vien-bks-nhiem-ky-2023-2028.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *