ST8: Link công bố Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Quyc chế, quy trình KTNB, Điều lệ công ty

 Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo link công bố Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Quyc chế, quy trình KTNB, Điều lệ công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283755/st8-link-cong-bo-nghi-quyet-bien-ban-dhdcd-bat-thuong-nam-2022-va-quyc-che-quy-trinh-ktnb-dieu-le-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *