SVI: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên có liên quan năm 2023

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên có liên quan năm 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313092/svi-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-tiep-tuc-duy-tri-cac-giao-dich-thuong-mai-ky-ket-cac-hop-dong-kinh-te-voi-cac-ben-co-lien-quan-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *