SZC: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ nhà văn phòng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ nhà văn phòng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300825/szc-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thong-qua-chu-truong-ky-hop-dong-dich-vu-bao-ve-nha-van-phong-voi-cong-ty-tnhh-mtv-dich-vu-bao-ve-sonadezi.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *