TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023;
+ Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2022; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
          – Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          – Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
          – Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/03/2023 đến ngày 29/04/2023

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313584/tb8-ngay-dang-ky-cuoi-cung-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *