TCB: Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ dông mua CP TCBS

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông báo nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông mua CP TCBS như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300692/tcb-nghi-quyet-dhdcd-va-bien-ban-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-mua-cp-tcbs.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *