TIG: CBTT về ngày ĐKCC và thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283823/tig-cbtt-ve-ngay-dkcc-va-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-lay-y-kien-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *