TPB: Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng ngắn hạn cho khách hàng Nguyễn Việt Thắng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng ngắn hạn cho khách hàng Nguyễn Việt Thắng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313548/tpb-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-cap-tin-dung-ngan-han-cho-khach-hang-nguyen-viet-thang.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *