TVS: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/2/8/1321783/tvs-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-ky-ket-va-thuc-hien-cac-hop-dong-giao-dich-voi-cac-ben-co-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *