VDN: Ông Đặng Trọng Tâm – Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 11.800 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301126/vdn-ong-dang-trong-tam-pho-tong-giam-doc-dang-ky-mua-11-800-co-phieu-tu-ngay-23-12-2022-den-30-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *