VDN: Ông Lương Chương – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 3.000 cổ phiếu từ ngày 21/12/2022 đến 30/12/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300660/vdn-ong-luong-chuong-thanh-vien-ban-kiem-soat-dang-ky-mua-3-000-co-phieu-tu-ngay-21-12-2022-den-30-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *