VIB: Thông báo hủy ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo hủy ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283323/vib-thong-bao-huy-ngay-dkcc-chot-dscd-de-thuc-hien-quyen-ung-cu-de-cu-nhan-su-du-kien-bau-thanh-vien-hdqt-bks.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *