VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mở địa điểm kinh doanh và điều chỉnh mức lương chức danh của Ban điều hành


.

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300790/vir-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-mo-dia-diem-kinh-doanh-va-dieu-chinh-muc-luong-chuc-danh-cua-ban-dieu-hanh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *