VNX: Nguyễn Tuyết Mai – Kế toán trưởng – đã mua 2.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuyết Mai
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: VNX
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.126 CP (tỷ lệ 0,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.126 CP (tỷ lệ
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 CP0,42%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300750/vnx-nguyen-tuyet-mai-ke-toan-truong-da-mua-2-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *