VNY: Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Chi nhánh Đà Nẵng


.

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313602/vny-quyet-dinh-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-mien-nhiem-giam-doc-va-ke-toan-truong-chi-nhanh-da-nang.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *