VOC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Nội dung họp: – Thông qua việc tái cơ cấu đầu tư tài chính theo định hướng sắp xếp, phù hợp với hoạt động của Tổng công ty.
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          – Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          – Thời gian họp: TCPH thông báo sau

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283518/voc-ngay-dang-ky-cuoi-cung-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *